Програма виховної роботи

                                                                                                                                                                                              Затверджено на Раді навчального закладу   

                               протокол №  1    від 15  серпня 2017 р  

                          Обговорено та схвалено на засіданні

                                           педагогічної ради  

                                             протокол№8 від 31.08.2017р         

Програма виховної роботи

на основі проектної технології

"Світ відкриває Україну, Україна  відкриває світ !" 

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованих норм життя на основі загальнолюдських цінностей, духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Духовно-моральне виховання підростаючого покоління – складний, багатогранний процес, основою якого є прищеплення учням гуманістичних якостей, системи світоглядних координат, вищих цілей і культури поведінки. Даний процес передбачає оновлення життя і помислів вихованців вищими смислами у їх ставленні до національної духовної спадщини, історії України, традицій, звичаїв, обрядів, мови, культури, родини, віри, пошуків ідеалу і змісту життя людей

Саме місія школи полягає у вихованні школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво та соціально компетентної особистості, поваги до держави, любові до Батьківщини, національної свідомості, гармонійному виявленні патріотичних почуттів, формуванні толерантної, духовно-багатої, морально і фізично здорової особистості, здатної творчо мислити, обирати власний життєвий шлях, відповідати за свої дії.

Класний колектив – це перший досвід співпраці і взаємодії, самостійного спілкування, перша спроба себе як лідера, організатора справи, вперше взята на себе відповідальність за свою роботу і роботу свого колективу. Вплив колективу на дитину дуже важлива складова її виховання та формування її як особистості. Щоб вирости впевненою і успішною людиною, дитина повинна почуватися успішною, потрібною вже у своєму першому колективі. Саме це сприятиме її зростанню, самореалізації, успіху.

На шляху до успіху з дитиною завжди поряд родина, найближчі і найдорожчі люди. Потрібно навчитися розуміти, поважати старших, знаходити з ними спільну мову в різних ситуаціях, вміти пояснити свою думку і, в той же час, зберегти все найкраще, чим багата родина.

Найвищих вершин досягають розумні, творчі люди, тому важливо на своєму шляху не пройти мимо скарбниці знань, а почерпнути з неї якнайбільше, потрібно не лінуватися, кожну мить використовувати для самоосвіти і самовдосконалення. А багатій знаннями людині завжди є що сказати іншим, тому вона прагне до творчості, до самореалізації.

Стежинки кожної дитині пролягають через рідне село, рідну природу, вони переплітаються з шляхами односельців, громадян нашої країни. Потрібно навчитися відчувати себе частинкою оточуючого середовища – природи, громади, країни. Тоді можливо досягнути гармонії в своєму житті.

                    

 

Патріотичне виховання  - це складова національно-патріотичного виховання, головною метою якого є становлення самодостатнього громадянина- патріоти України, гуманістично і демократично налаштованої особистості, готової до виконання своїх громадянських і конституційних обов’язків та успадкування духовних і культурних надбань свого народу, що сприятиме зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства та держави.

Здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді зумовлене необхідністю розгортання системної та цілеспрямованої діяльності задля здійснення виховного впливу на молоде покоління та формування в дітей і молоді високої  патріотичної свідомості, почуття любові до Батьківщини, турботи про її благо та благо народу. Пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до нації, держави, українського народу.

Спираючись на ключові компетентності української школи, зокрема спілкування державною мовою, загальнокультурна грамотність, компетентність природничих наук, соціальна та громадянська компетентність, екологічна грамотність та здорове життя  було розроблено виховну програму «Світ відкриває Україну, Україна відкриває світ», у якому братиму участь учні 1-4, 5-9 класів.

 

 

 

   Гасло програми:  Є край, де найкраща в світі пісня,

 

 

 

І цвітом чарує калина,

 

Де сонечко вперше всміхнулось мені,-

Це мій дім – моя Україна.

 

 

 

Мета виховної програми: формування і розвиток морально-духовної життєво-компетентної особистості,  яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин,    професіонал.

 

 

 

Завдання  виховної програми:

-        сприяння розвитку дослідницько-пізнавальних можливостей школярів на засадах загальнолюдських цінностей і гуманізму, демократії, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями, в інтересах людини, родини, суспільства, держави;

-        знайомство з історією та культурою України як європейської держави;

-         поглиблення знань про історичне минуле України, традицій народу, її сьогодення, соціальний устрій,  тенденцій євро інтеграції, економічних можливостей, сучасне мистецьке і культурне життя;

-        дослідження рис  національного характеру;

-        підготовка учнів до широкої сфери спілкування з однолітками України;

-        формування громадянина - гуманіста та його національної свідомості;

-        розвиток в учнів готовності взяти на себе соціальну та громадянську відповідальність;

-        розвиток творчих здібностей та постійної потреби в самовихованні та самовдосконаленню;

-        виховання почуття гордості за свою Батьківщин й належності до європейської спільноти.

Очікуванні результати:

-        відкриття перед учнями перспективи їхнього розвитку, допомога в досягненні успіху;

-        вияв і опора на позитивні риси школярів, віра в їхні творчі сили;

-        виховання в колективі й через колектив із поглибленням уваги колективу до кожної особистості;

-        інтеграція дітей у соціокультурне середовище країни;

-        залучення до співпраці батьків, громадськість;

-        дотримання єдності трьох начал: загальнолюдського, національного, європейського;

-        участь у відзначенні народних та державних свят;

-        надання можливості опрацьовувати й засвоювати необхідну інформацію, що сприяє реалізації мети програми;

-        стимулювання активності особистості школярів в організації діяльності

-        всі учасники програми - не пасивні спостерігачі, а активні співавтори, виконавці започаткованої програми.

Провідна ідея – побудова освітнього процесу на основі науково обґрунтованої системи загальнокультурних і національних цінностей,  сукупності соціально значущих якостей особистості,  що характеризують її ставлення до суспільства і держави,  людей,  природи,  праці,  мистецтва,  самої себе.

Науково-методичне забезпечення виховного процесу:

·  формування готовності педагогічних кадрів до організації виховного процесу згідно сучасних вимог, через оптимізацію методичної роботи;

·  використання активних інноваційних педагогічних технологій, форм і методів виховання;

·  здійснення моніторингу рівня розвитку виховної системи;

·  розробка прогностичної моделі особистості випускника ЗНЗ.