Статут навчального закладу

                          

                      

1.Загальні положення
1.1.  Загальноосвітній навчальний заклад :  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Шершні, створена в 1897 році, знаходиться в комунальній власності територіальної громади с. Шершні,Тиврівського району, Вінницької області.
1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 23304  Вінницька область,Тиврівський район, с. Шершні, вул. Миру 2,  тел. 2-36-17.
1.3. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Шершні (далі - навчальний заклад) є неприбутковою юридичною особою, має печатку, штамп. 
1.4. Засновником (власником) навчального закладу є Шершнівська сільська рада.
1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права   громадян на здобуття базової загальної середньої освіти незалежно від  статі, раси, роду та характеру занять, національності, соціального і  майнового стану, світоглядних переконань, належності до партій,ставлення  до релігії, віросповідувань, стану здоров’я, місця проживання та інших  обставин. 
 1.6. Головними завданнями навчального закладу є:
    - забезпечення реалізації  права  громадян на повну загальну середню освіту;
    - виховання громадянина України;
    - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
    - формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою  громадянською  позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного
      самовизначення;
    - виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України  (254к/96-ВР), державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття   власної  гідності,  відповідальності  перед     законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків  людини  і громадянина;
    - розвиток особистості  учня, його здібностей  і обдарувань, наукового світогляду;
    - реалізація права  учнів (вихованців) на вільне формування політичних ісвітоглядних переконань;
    - виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності,  формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я  учнів (вихованців);
    - створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
 1.7. Навчальний  заклад в своїй діяльності керується Конституцією України   (254к/96-ВР ), Законами  України  "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14  ), Положенням  про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня  2010 року № 778,  іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.1.8. Навчальний  заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власнимСтатутом.
1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
  - безпечні умови освітньої діяльності;
  - дотримання державних стандартів освіти;
  - дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
  - дотримання фінансової дисципліни.
1.10 Мова навчання – українська.
1.11. Навчальний заклад має право:
  - проходити в установленому порядку державну атестацію;
  - визначати форми, методи  і засоби  організації навчально-виховногопроцесу за погодженням із власником (засновником), відділом освіти;
  - визначати варіативну частину робочого навчального плану;
  - в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
  -використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
   -бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно ззаконодавством України та власним Статутом;
   -отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади,  юридичних і фізичних осіб;
   - залишати у своєму розпорядженні і використовувати  власні надходження у порядку визначеному законодавством України.
1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують:
    - методичне об’єднання вчителів початкових класів;
    - методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу;
    - методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу;
    - методичне об’єднання класних керівників.
1.13. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються фельдшерським медичним пунктом с. Дзвониха та Тиврівською дільничною лікарнею.
1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами що укладені між ними. 
II. Організація навчально-виховного процесу 
2.1. Навчальний заклад  планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою  навчального закладу. 
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних    планів, розроблених та затверджених  Міністерством освіти і науки   України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
     Робочий навчальний  план  навчального закладу державної і комунальної  форм власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.
     У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад  уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний). 
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. 
2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес  за денноюформою навчання. 
2.5. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви  батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва  про  народження  (копії),  паспорта,  медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень  освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
     У разі потреби учень (вихованець) може перейти  протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення  учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. 
2.6. У навчальному закладі для учнів 1-4, 5-7 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної  бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть  створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження 
учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
     Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1липня наступного року.
     Навчальний рік поділяється на перший та другий семестри. 
2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 
2.9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами 
районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул.Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. 
2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить:
 у перших  класах- 35  хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дев’ятих-45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за
погодженням з відповідними органами управління освітою та територіаль-ними установами державної санітарно-епідеміологічної служби. 
2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу   і затверджується директором.
     Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується  у розкладі навчальних занять.
     Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному  закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і
обдаровань. 
2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних  і санітарно-гігієнічних   вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 
2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.
     Навчальні досягнення учнів 1-4 класів оцінюються відповідно до орієнтовних вимог, критеріїв оцінювання, нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України.
     У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. 
2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання  доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу 
визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою відповідно до наказу МОН України від 14.07.2015 р №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів /вихованців загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», зареєстрованого в Мін’юсті 30 липня 2015 року за №924/27369, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №778,   
2.16. При  переведенні учнів з початкової до основної школи передусім  беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з  української мови, читання, математики.
2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти  здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок
проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про   державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
14.12.2000 р.  N 588 ( z0925-00 ) та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за №925/5146. 
2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
   -  по закінченні початкової школи - табель успішності;
   -  по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;
2.19. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються  такі  форми морального і матеріального заохочення: свідоцтво з відзнакою, похвальний лист. 
III. Учасники навчально-виховного процесу 
3.1. Учасниками  навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:
    - учні (вихованці);
    - керівники;
    - педагогічні працівники;
    - бібліотекар;
    - інші спеціалісти;
    - батьки або особи, які їх замінюють. 
3.2. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом. 
3.3. Учні мають право:
     - на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
     - на користування  навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
     - на доступ до інформації з усіх галузей знань; 
     - брати участь у різних видах   науково-практичної діяльності,конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
     - брати участь  у  роботі  органів  громадського самоврядування навчального закладу;
     - брати участь  в  обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
     - брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
     - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичногонасилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
     - на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
     3.4. Учні зобов'язані:
     - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
     - дотримуватися вимог цього статуту, правил внутрішнього розпорядку;
     бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
     - дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
     - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
     - дотримуватися правил особистої гігієни;
     - використовувати мобільні телефони, планшети не за призначенням.
     3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи  з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний  рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність,  забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки. 
      3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших  працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню  освіту" ( 651-14 ) та  іншими законодавчими актами.
      3.7. Педагогічні працівники мають право на:
     - захист професійної честі, гідності;
     - самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців);
     - участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
     - проведення в установленому порядку науково-дослідної,
експериментальної, пошукової роботи;
    - виявлення педагогічної ініціативи;
    - позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
    - участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
    - підвищення кваліфікації, перепідготовку;
    - отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в  порядку визначеному законодавством України;
    - на матеріальне, житлово-побутове та соціальне  забезпечення відповідно до чинного законодавства.
     Відволікання педагогічних працівників від  виконання професійних  обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених
законодавством України. 
   3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;
 - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а такожзбереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 - сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
  - виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
   - готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними,  національними, релігійними групами;
   - дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
   - захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
   - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; 
   - виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
   - виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
   - брати участь у роботі педагогічної ради.
     3.9. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування,типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про  атестацію педагогічних працівників України ( z0176-93),  затвердженого Міністерством освіти і науки України.
     3.10. Педагогічні працівники, які систематично, неодноразово порушуютьСтатут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
     3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
    - обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органівгромадського самоврядування;
    - звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
    - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
    - на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
     3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
    - забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
    - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
    - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
    - виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод  людини;
    - не перешкоджати навчально-виховному процесу;
    - коректно спілкуватися з учителями, учнями, батьками;
    - не з’являтися в школу в нетверезому стані;
    - не вживати методи насилля до інших дітей;
    - не палити на території навчального закладу.
     3.13. Представники громадськості мають право:
    - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
    - керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
    - сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовомузабезпеченню навчального закладу;
    - проводити консультації для педагогічних працівників;
    - брати участь в організації навчально-виховного процессу.
     3.14. Представники громадськості зобов'язані:
    - дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 
IV. Управління навчальним закладом 
     4.1. Управління   навчальним   закладом   здійснюється  в межах повноважень передбаченими нормативно – правовими актами його засновником (власником).
     Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу
педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.
     Директор навчального закладу державної та комунальної форм власності та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення  заступника директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
     4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
     - працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;
     - учнів навчального закладу другого ступеня - класними зборами;
     - батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.
      Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: 2/3 від кількості педагогічних працівників.
     Термін їх повноважень становить1рік.
     Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
     Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості,директор навчального закладу, засновник.
     Загальні збори:
     -обирають раду навчального закладу, її  голову, встановлюють термін їх повноважень;
     -заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
     -розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
     -затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу.
     4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.
     4.3.1. Метою діяльності ради є:
     - сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
     - об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків,  громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
     - формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
     - розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
     - підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.
  4.3.2. Основними завданнями ради є:
     - підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії  з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
     - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному  забезпеченню навчально-виховного процесу;
     - формування навичок здорового способу життя;
     - створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
     - сприяння духовному,  фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
     - підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
     - сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
     - підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконаленні процесу навчання та виховання учнів;
     - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
     - стимулювання морального та матеріального заохочення учнів(вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
     - зміцнення партнерських зв'язків між родинами  учнів (вихованців) та  загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
     4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного  колективу, учнів (вихованців) II ступеня навчання, батьків і громадськості.  Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними    зборами загальноосвітнього навчального закладу.
     Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких   причин приймається виключно загальними зборами.
     На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
     4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:
     - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,суспільства, держави;
     - дотримання вимог законодавства України;
     - колегіальності ухвалення рішень;
     - добровільності і рівноправності членства;
     - гласності.
       Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.
     Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
     Засідання ради  може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.
     Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
     У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
     Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту  навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, тагромадськості.
     У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради  створюється узгоджувальна  комісія, яка розглядає спірне питання.
     До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.
     4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.
     Голова ради може бути членом педагогічної ради.
     Головою ради не можуть бути директор та його заступник.
     Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
     Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
     4.3.6. Рада навчального закладу:
     - організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
     - вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
     - спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
     - разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
     - затверджує режим роботи навчального закладу;
     - сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи   її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
     - приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення  до  нагородження випускників навчального закладу та нагородження учнів 
похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальнимиграмотами  " За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";
     - разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних   предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
     - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
     - заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
     - бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення   питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
     - виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
     - виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
     - вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
     - ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
     - сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
     - приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням(вихованцям);
     - розглядає питання родинного виховання;
     - бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні  житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
     - сприяє педагогічній освіті батьків;
     - сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
     - розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);
     - організовує громадський контроль за харчуванням і медичнимобслуговуванням учнів (вихованців);
     - розглядає звернення учасників  навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
     - вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
     - може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямівроботи.
     Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
     4.4. Директор навчального закладу:
     - здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує 
раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
     - організовує навчально-виховний процес;
     - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
     - відповідає за якість і ефективність роботи  педагогічного колективу;
     - створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
     - забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
     - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної 
роботи педагогів;
     - забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
     - призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
     - контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
     - здійснює контроль  за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
     - розпоряджається в установленому порядку шкільним  майном і коштами;
     - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
     - за погодженням із профспілковим комітетом затверджує  правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;
     - створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
     - несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками,   педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
     4.5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором  навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.
     Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки  (посадового  окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
     Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів,  що передбачається робочим навчальним  планом, або за письмовою згодою    педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
     4.6. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.
     Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.
     4.7. Педагогічна рада розглядає питання:
     - удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховногопроцесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
     - переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів   про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
     - підвищення кваліфікації  педагогічних працівників, розвитку їхньої  творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців)  та працівників навчального закладу.
     4.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість  засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
     Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
     4.9. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 
V. Матеріально-технічна база 
     5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.
     5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління   відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод. 
    5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується   землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
     5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та  іншого майнанавчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок  порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними  особами,  відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
     5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу  база навчального   закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, тощо, а також  спортивного залу, бібліотеки, архіву, комп'ютерного кабінету, їдальні.
     5.6. Відповідно до рішення навчальний заклад має земельну ділянку,  де  розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.
VI. Фінансово-господарська діяльність 
     6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.
     6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
     -кошти засновника;
     -кошти місцевого, державного і інших бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
     -кошти фізичних, юридичних осіб;
     -благодійні внески, матеріальна допомога юридичних і фізичних осіб. 
     6.3. У навчальному закладі (державної та комунальної форм власності)створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з  урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
     Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.
     Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що  видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно допорядку, передбаченого чинним законодавством.
     Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органимісцевого самоврядування, органи управління освітою.
     6.4. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації  або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
     6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковано навчальний заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.
     6.6. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.
      6.7. Кошти, активи, отримані доходи: (прибутки або їх частини) закладу не підлягають розподілу серед засновників, учасників, членів колективу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів, органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
VII. Міжнародне співробітництво 
     7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної  та   соціально-культурної  бази, власних надходжень має право проводити   міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм,   проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
     7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства  укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн. 
VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу 
     8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
     8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти  і науки України,  Державна інспекція навчальних закладів,  засновник та відділ освіти.
     8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше  одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
     8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування)  навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховноюдіяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно  від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.       
      Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною  діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства. 
IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу 
     9.1. Рішення, про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.
     Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
     Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
     З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
     9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу,  виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає   ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
     9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників  відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.
     9.4. В разі припинення  повноважень юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно виду або зарахування до доходу бюджету.